Satavi®-011A

Satavi®-011A: là hợp chất gồm nhiều hóa chất trộn với nhựa Polyme tạo nên dung dịch lỏng có màu trắng sữa