Satavi® 888A

Màng chống thấm dạng lỏng gốc Polyurethane